Temeljem članka 58. Statuta Prometne škole u Rijeci Školski odbor na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2009. godine donio je sljedeći

PRAVILNIK
O KUĆNOM REDU

 

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom o kućnom redu pobliže se određuju:
– prava i obveze učenika,
– prava o obveze nastavnika i drugih djelatnika Škole,
– prava i obveze roditelja/skrbnika i drugih posjetitelja Škole,
– prava i obveze polaznika izobrazbe odraslih,
– čuvanje školske imovine,
– kućni red u Školi.

Članak 2.

Pravilnik o kućnom redu propisuje i detaljnije razrađuje ona prava i obveze učenika i djelatnika Škole koja nisu propisana Statutom niti drugim općim aktima Škole, a olakšavaju redovno djelovanje Škole kao odgojno-obrazovne ustanove.

II. PRAVA I OBVEZE UČENIKA
1. Dolazak učenika u Školu i sudjelovanje u nastavi
Članak 3.

Učenici su obvezni dolaziti redovito i na vrijeme u Školu, a najranije 15 minuta prije početka nastave.
Ako dozvoljavaju vremenske prilike, učenici vrijeme do početka nastave (najkasnije 5 minuta prije prvog sata), provode u školskom dvorištu.
Dozvolu za ulazak učenika u zgradu prije početka nastave daju dežurni nastavnici.

Članak 4.

Učenici su dužni dolaziti u Školu prikladno odjeveni, u skladu sa zahtjevima nastavnog procesa. Za praktičnu nastavu obvezno je nošenje odgovarajuće radne odjeće.
Na završni ispit učenici dolaze svečano odjeveni.
Preporuča se učenicima da ne nose nakit.
Škola ne snosi odgovornost za eventualni nestanak novca ili drugih dragocjenosti učenika.

Članak 5.

Učenici su dužni dolaziti u Školu opremljeni potrebnim udžbenicima, bilježnicama i drugim potrebnim priborom za rad na nastavi.
Obvezne udžbenike, a koje je odobrilo Ministarstvo prema posebnom zakonu, učenici nabavljaju prije početka školske godine prema objavljenom popisu udžbenika na oglasnoj ploči Škole, a bilježnice i drugi potreban pribor nabavljaju prema dobivenim uputama od predmetnih nastavnika.

Članak 6.

Učenici koji dobivaju besplatne udžbenike putem Škole, dužni su ih koristiti s dužnom pažnjom i po završetku školske godine vratiti u Školu neoštećene.
U slučaju oštećenja ili nestanka besplatnog udžbenika učenici su dužni nabaviti isti udžbenik ili nadoknaditi novčanu protuvrijednost u skladu s Pravilnikom o besplatnim udžbenicima.
Za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture učenici trebaju imati odgovarajuću sportsku odjeću i obuću u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Članak 7.

U školskoj zgradi, dvorištu i drugim školskim prostorima u kojima se održava organizirani odgojno-obrazovni rad učenici su dužni ponašati se u skladu s pravilima pristojnog ponašanja.

Članak 8.

Za vrijeme malih odmora između nastavnih sati učenici, u pravilu, ne izlaze izvan školske zgrade, dok vrijeme velikog odmora, u pravilu, provode u školskom dvorištu.
Za vrijeme odmora nastavnici su dužni zaključavati kabinete i učionice.
Dežurni nastavnici i svi učenici međusobno paze na red i disciplinu za vrijeme malih odmora i velikog odmora kako u holu i hodnicima školske zgrade tako i na školskom dvorištu.

Članak 9.

U školsku zgradu i učionice ulazi se bez galame i gužve.
Nije dozvoljeno trčanje, skakanje, sjedenje na podu ili stepenicama u holu i hodnicima školske zgrade.

Članak 10.

Zabranjeno je pušenje u školskoj zgradi, školskom dvorištu i drugim školskim prostorima u kojima se održava organizirani odgojno-obrazovni rad.
Nepotrebni otpaci, papir i dr. odlažu se u namjenske koševe za otpad, u skladu s pravilima čuvanja i zaštite okoliša.
Zabranjeno je bacanje papira i otpadaka hrane izvan košara za otpadak u školskoj zgradi ili na školskom dvorištu.
Strogo je zabranjeno unošenje i konzumiranje alkoholnih pića te unošenje i aktiviranje eksplozivnih sredstava (petarde i sl.) u školsku zgradu, školsko dvorište i druge školske prostore u kojima se održava organizirani odgojno-obrazovni rad.

Članak 11.

Učenici na praktičnoj nastavi i stručnoj praksi izvan Škole dužni su pridržavati se kućnog reda ustanove/trgovačkog društva u kojima obavljaju učeničku praksu i ovog Pravilnika o kućnom redu.

Članak 12.

Na putu do Škole i natrag učenici se moraju pridržavati propisa ponašanja u sredstvima javnog prijevoza i općih pravila pristojnog i kulturnog ponašanja.

2. Red u učionicama
Članak 13.

Nastavni sat traje 45 minuta.
Zvonom se oglašava prekid nastave i početak odmora.
Učenici ne mogu napuštati svoja mjesta prije nego što to nastavnik odobri.
Učenici ne smiju napustiti učionicu prije nego što nastavnik utvrdi da je učionica pospremljena.

Članak 14.

Za vrijeme nastave ili drugog oblika organiziranog odgojno-obrazovnog rada u Školi, učenici su obvezni održavati red i mir, pažljivo pratiti rad nastavnika i drugih učenika i sudjelovati u radu.
Učenici se dizanjem ruke javljaju za riječ.
Učenik može govoriti ili odgovoriti na pitanje ako mu odobri nastavnik.
Dok učenik ili nastavnik govori, svi drugi pažljivo slušaju.

Članak 15.

Učenici u učionici na početku i na kraju sata pozdravljaju predmetnog nastavnika samo ustajanjem.
Ako nastavnik, ravnatelj ili druga starija osoba ulazi u učionicu za vrijeme odražavanja nastave, učenici je pozdravljaju ustajanjem, bez pozdrava riječima i sjedaju ponovno na znak nastavnika.

Članak 16.

Ako učenik ulazi u učionicu za vrijeme održavanja nastave, dužan je pristupiti nastavniku, objasniti razlog dolaska ili eventualnog zakašnjenja, te tek po dozvoli predmetnog nastavnika sjesti na svoje učeničko mjesto.

Članak 17.

Učenici ne smiju pojedinačno ulaziti u zbornicu.
Učenici samo s pozivom ulaze u zbornicu koja je mjesto rada i odmora učitelja. Iznimno, učenici mogu ući u zbornicu, ako je nužno i hitno uz pratnju nastavnika, odnosno po dobivenom odobrenju prisutnih nastavnika u zbornici.

Članak 18.

Za vrijeme malih odmora učenici mijenjaju učionice prema rasporedu sati.
Učenici zaduženi za nošenje razredne knjige dužni su donositi i odnositi razrednu knjigu, a tijekom odmora čuvati od mogućih oštećenja.
Hodnicima i stepenicama Škole učenici se kreću desnom stranom, jedan po jedan, a u susretu sa starijom osobom omogućavaju joj nesmetan prolaz.

3. Izostanci učenika
Članak 19.

Učenik ne smije bez dopuštenja predmetnog nastavnika napustiti nastavu.
Ako učenik mora napustiti nastavu duže od jednog školskog sata, dužan je o tome obavijestiti razrednika ili pedagoga.
Izostanci i zakašnjenja učenika na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, način i rok opravdavanja utvrđeni su u člancima 103. i 104. Statuta Prometne škole.
Nastavnici su obvezni svaki izostanak učenika s nastave upisati u razrednu knjigu.

Članak 20.

Za vrijeme nastave učenici se ne smiju zadržavati u holu ili hodnicima školske zgrade, osim kada vremenske prilike ne dozvoljavaju boravak izvan školske zgrade.
Kada vremenske prilike ne dozvoljavaju boravak izvan zgrade, učenici mogu u holu čekati početak sljedećeg sata, ali tako da ne ometaju održavanje nastave.
U slučaju da nastavnik nije došao na nastavu, dežurni učenik o tome izvješćuje pedagoga koji će organizirati zamjenu ili obavijestiti učenike da imaju slobodan sat.
Ako je pedagog odsutan, dežurni učenik će se javiti razredniku, a ako nema ni razrednika, tada se javlja ravnatelju.

Članak 21.

Učenici ne smiju bez dozvole odnosno opravdanja zakašnjavati na nastavu, izostajati s nastave, slobodnih aktivnosti, učeničke prakse, učeničkih ekskurzija, kulturno-umjetničkog i športskog programa i drugih učeničkih obveza tijekom školske godine.

Članak 22.

Ako se učenik nedolično ponaša i ometa nastavu, nastavnik je dužan postupiti u skladu s Protokolom o postupanju u slučajevima kad se učenik nedolično ponaša i ometa nastavu.
Navedeni Protokol usvaja Nastavničko vijeće na početku svake školske godine.
U slučaju da je takav postupak neizbježan, nastavnik je dužan uputiti učenika razredniku, pedagogu ili ravnatelju na razgovor.

Članak 23.

Ako učenik opravdano izostane, mora najkasnije u roku od 7 dana od dana povratka u Školu opravdati svoj izostanak razredniku sukladno članku 103. Statuta.
Opravdanje izostanka putem telefona od strane roditelja ili učenika prihvaća se samo u hitnim i neodložnim slučajevima.

Članak 24.

Učenik, grupa učenika ili razredni odjel ne smiju biti pušteni nakon obavljenog zadatka (napisan ispit, obrađeno gradivo i sl.), a prije isteka nastavnog sata.
Učenici koji iz opravdanog razloga grupno napuštaju školsku zgradu, prolaze holom i hodnicima, u tišini, ne ometajući ostale učenike u praćenju nastave.

4. Odlazak učenika iz škole i ponašanje učenika izvan školske zgrade
Članak 25.

Škola organizira ili odobrava zajedničke posjete kinu, kazalištu, muzeju, izložbama, priredbama i svečanostima, te izlete i ekskurzije.
Učenici se na priredbama, izložbama, u muzejima, kinu, kazalištu i sl. trebaju ponašati pristojno i ne ometati – izvođače programa i posjetioce.
Za ponašanje učenika odgovoran je razrednik ili predmetni nastavnik koji je u pratnji učenika.

Članak 26.

Ako razredni odjel zajedno s razrednikom ili predmetnim nastavnikom izlazi iz školske zgrade radi posjete izložbi, liječničkom pregledu, kinu ili kazalištu, učenici su dužni bez galame napustiti školu i zadržati se u redu sve dok razrednik ili predmetni nastavnik ne dozvoli razlaz.

Članak 27.

Na izletu, ekskurziji, i sl. učenici su obvezni ponašati se u skladu s općim pravilima pristojnog ponašanja i ovim Pravilnikom o kućnom redu i disciplinirano izvršavati upute nastavnika – vođe puta, te se bez njegove dozvole ne smiju udaljiti od grupe.

5. Red na školskom igralištu i dvorištu

Članak 28.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) izvodi se na školskom igralištu prema rasporedu sati i programu predmetnog nastavnika.
Nastavnik TZK dužan je brinuti o redu i disciplini učenika na školskom igralištu i zadužen je za pružanje prve pomoći ozlijeđenim učenicima u Školi, te shodno tome brine o priručnoj opremi za pružanje prve pomoći.
Učenici koji nisu iz razrednog odjela ne smiju se zadržavati na školskom igralištu za vrijeme nastave TZK niti ometati redovno održavanje nastave.

6. Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika
Članak 29.

Učenici koji se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima potiču se
pohvalama i dodjeljivanjem nagrada kojima se nastoji podržati učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanju.
Nagrade i pohvale učenika utvrđene su člancima 129. do 131. Statuta Prometne škole.

Članak 30.

U skladu s člankom 131. Statuta Prometne škole učenik može biti predložen i usmeno ili pismeno pohvaljen za:
• savjesno i odgovorno izvšavanje učeničkih obveza;
• redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi i drugim aktivnostima;
• uspješno učenje i uzorno vladanje;
• pravilan i savjestan odnos prema imovini Škole, vlastitoj i tuđoj imovini;
• postizanje naročitih uspjeha u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima;
• aktivnu i uspješnu suradnju s učenicima i nastavnicima u odgojno-obrazovnom procesu.

Članak 31.

Učenik može biti nagrađen za odličan uspjeh i uzorno vladanje na kraju nastavne godine, za izuzetan uspjeh na natjecanju ili ako je proglašen najboljjim učenikom Škole za školsku godinu.
Odluku o nagrađivanju donosi Školski odbor te osigurava sredstva za nagrade.
Način izbora te elementi i kriteriji za izbor najboljeg učenika utvrđuju se ovim Pravilnikom.

Članak 32.

Nastavničko vijeće donosi odluku o izboru najboljeg učenika tekuće školske godine na kraju tekuće nastavne godine.
Razrednici predlažu prema niže navedenim kriterijima kandidate za najboljeg učenika tekuće školske godine.

Članak 33.

Kandidat za najboljeg učenika može biti onaj učenik koji je postigao najmanje vrlo dobar (4,30) ili odličan uspjeh u tekućoj i prethodnoj školskoj godini, ima uzorno vladanje i ako je sudjelovao u nekoj iznannastavnoj aktivnosti ili natjecanju.

Članak 34.

Kriteriji za izbor najboljeg učenika Škole za tekuću školsku godinu su sljedeći:
1. uspjeh u tekućoj školskoj godini:
prosjek ocjena: 4,30 – 4,39 bodovi 1
„ „ 4,40 – 4,49 bodovi 2
„ „ 4,50 – 4,59 bodovi 3
„ „ 4,60- 4,69 bodovi 4
„ „ 4,70- 4,79 bodovi 5
„ „ 4,80- 4,89 bodovi 6
„ „ 4,90- 4,99 bodovi 7
„ „ 5,00 bodovi 8

2. uspjeh u prethodnoj školskoj godini:
prosjek ocjena: 4,30- 4,39 bodovi 1
„ „ 4,40- 4,49 bodovi 2
„ „ 4,50- 4,59 bodovi 3
„ „ 4,60- 4,69 bodovi 4
„ „ 4,70- 4,79 bodovi 5
„ „ 4,80- 4,89 bodovi 6
„ „ 4,90- 4,99 bodovi 7
„ „ 5,00 bodovi 8

3. sudjelovanje u izvannastavnoj aktivnosti:
vrlo uspješno bodovi 8
uspješno bodovi 5
Za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima voditelj aktivnosti daje ocjenu prije sjednice Nastavničkog vijeća na kojoj se donosi odluka o najboljem učeniku i predaje ju u zapečaćenoj koverti u tajništvo Škole.
Ako je učenik sudjelovao u više izvannastavnih aktivnosti vrednuje se svaka aktivnost posebno.

4. sudjelovanje na natjecanju:
– izuzetan uspjeh
– ako je učenik individualno ili ekipno prošao dvije razine natjecanja, npr. školsku i županijsku ili ako je na državnom natjecanju na koje se plasirao sa školskog natjecanja osvojio prvo mjesto bodovi 8

– vrlo dobar uspjeh
– ako je učenik prošao jednu razinu natjecanja ili na državnom natjecanju na koje se izravno plasirao osvojio drugo ili treće mjesto bodovi 6

– dobar uspjeh
– ako je učenik osvojio jedno od 4. do 7. mjesta na županijskom natjecanju ili sudjelovao na državnom natjecanju na koje se izravno plasirao bodovi 4

– ako je učenik sudjelovao na školskom natjecanju bod 1
Ako je učenik sudjelovao na natjecanju iz više predmeta (područja) vrednuje se svako natjecanje posebno.

5. opća ocjena Nastavničkog vijeća o predloženom učeniku – dodjeljuje se ona ocjena za koju se izjasni većina prisutnih na sjednici Nastavničkog vijeća:
izuzetan bodovi 8
vrlo uspješan bodovi 6
uspješan bodovi 5
dobar bodovi 3

Članak 35.

Ako dva ili više učenika imaju isti broj bodova, najboljim učenikom bit će proglašen onaj učenik koji ima najviše bodova temeljem kriterija uspjeha u tekućoj školskoj godini.
Ako dva ili više učenika imaju jednaki broj bodova temeljem kriterija uspjeha u tekućoj školskoj godini, onda je presudna ocjena Nastavničkog vijeća.
Ako i po tom kriteriju dva ili više učenika imaju isti broj bodova, Nastavničko vijeće donosi odluku većinom glasova prisutnih članova.

Članak 36.

Ravnatelj proglašava najboljeg učenika tekuće školske godine na svečanoj podjeli svjedodžbi.

Članak 37.

Najbolji učenik može biti posebno nagrađen u skladu s člankom 131. Statuta Prometne škole po odluci Školskog odbora.

7. Međusobni odnosi učenika
Članak 38.

Odnosi među učenicima zasnivaju se na načelima kolegijalnosti, prijateljstva, međusobnog poštivanja i kulturnog ophođenja.
U međusobnim odnosima učenici su dužni ponašati se pristojno, paziti na vlastito dostojanstvo i dostojanstvo drugog učenika, čuvati osobni ugled i ugled drugog učenika, pružiti pomoć drugome i prihvatiti pruženu pomoć, uvažavati i poštivati drugoga.
Učenik ne ispunjava ove dužnosti ako zastrašuje druge, psuje, prostači, proturječi, laže, krade, uništava, zlostavlja, ponižava, ne pruža pomoć učeniku u nevolji, ometa učenje drugih učenika i dr.

Članak 39.

Međusobno oslovljavanje proizlazi iz međusobnih kolegijalnih odnosa. Nastavnika se oslovljava s gospodin/gospođa profesor, a sukladno tome i ostale djelatnike Škole.

Članak 40.

U susretu poznatih osoba u Školi, izvan Škole i međusobno učenici se pozdravljaju u skladu s općim pravilima pozdravljanja. Nastavnici i ostali djelatnici Škole dužni su na učenikov pozdrav odgovoriti.

Članak 41.

Međusobne sukobe učenici rješavaju na prijateljski način sami u okviru razreda, a ako u tome ne uspiju, obraćaju se za pomoć razredniku, pedagogu, ravnatelju ili Nastavničkom vijeću.
Zabranjeno je da se učenici međusobno vrijeđaju i tjelesno obračunavaju.

Članak 42.

Prema učenicima kojima su nadležno sudsko tijelo ili tijelo socijalne skrbi izrekli mjere pojačanog nadzora Škola je dužna postupati u skladu sa zakonskim odlukama i u suradnji s tim tijelima osigurati provođenje donijetih mjera.

8. Učeničko osiguranje
Članak 43.

Učenici se u Školi obvezno kolektivno osiguravaju od posljedica nesretnog slučaja, na vrijeme od jedne školske godine (od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće godine).

Članak 44.

Ponude za kolektivno osiguranje prikuplja tajnik škole, a odluku o najboljem ponuđaču donosi povjerenstvo početkom školske godine.
Povjerenstvo čine: tajnik škole, jedan nastavnik imenovan od strane Školskog odbora, predsjednik Vijeća učenika i predsjednik Vijeća roditelja.
Novac za premiju osiguranja učenici su dužni donijeti razredniku najkasnije 30 dana od prvog dana nastave.

Članak 45.

Nakon nesretnog slučaja učenik ima pravo tražiti potvrdu o polici osiguranja i prijaviti nesretan slučaj osiguravajućem društvu s kojim je zaključen ugovor o osiguranju učenika za određenu školsku godinu.
Potvrde, odnosno prijave podižu se u tajništvu škole.
Tajnik škole dužan je ovjeriti prijavu o nesretnom slučaju i upoznati učenike s načinom, postupkom i pravima osiguranja od posljedica nesretnog slučaja.

9. Učeničke potvrde
Članak 46.

Učenici imaju pravo tražiti potvrde o učeničkom statusu i drugim pravima koja proizlaze iz vođenja evidencija o učenicima.
Potvrde ovjerava administrator škole uvidom u potrebne učeničke evidencije.

Članak 47.

Učenici završnih razreda tijekom jedne školske godine od dana završetka redovnog školovanja mogu dobiti najviše dvije ovjere preslikanih svjedodžbi bez plaćanja naknade.

10. Polaznici obrazovanja odraslih
Članak 48.

Prava i obveze učenika navedene u prethodnim člancima odgovarajuće se primjenjuju i na polaznike obrazovanja odraslih ove Škole.

III. PRAVA I OBVEZE NASTAVNIKA I DRUGIH DJELATNIKA ŠKOLE
Članak 49.

Nastavnici su obvezni dolaziti u Školu prije početka nastave, odnosno prije početka svog prvog sata, tako da imaju dovoljno vremena pripremiti se za nastavu.
Nastavnici su dužni dolaziti u Školu prikladno odjeveni, u skladu sa zahtjevima nastavnog procesa, a po potrebi i u radnoj odjeći.

Članak 50.

Početak nastave je u 8,00 u jutarnjoj smjeni, odnosno u 14,00 sati u poslijepodnevnoj smjeni.
Nastavnici ne smiju zakašnjavati na nastavu, niti napuštati nastavu prije njenog završetka.

Članak 51.

Nastavnici su obvezni na vrijeme javiti izostanak s nastave zbog bolesti ili nekog drugog osobnog razloga.
O izostanku su obvezni obavijestiti ravnatelja, pedagoga ili tajnika Škole zbog evidentiranja i organizacije zamjene.

Članak 52.

Nastavnici su obvezni ažurno voditi pedagošku dokumentaciju, održavati roditeljske sastanke, dati individualne informacije roditeljima, organizirati učeničke ekskurzije i sudjelovati u cjelokupnoj organizaciji rada škole u skladu s Godišnjim planom i programom škole i Školskim kurikulumom.

Članak 53.

Nastavnci su obvezni poštivati učenikovu osobnost, poticati učenikovo samopouzdanje, njegovo aktivno sudjelovanje u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Učenike se ne smije vrijeđati i omalovažavati, prijetiti i tući. U protivnom, nastavnici odgovaraju disciplinski u skladu s Pravilnikom o radu.

Članak 54.

Nastavnici ne smiju za vrijeme nastave puštati učenike izvan učionice, osim u veoma hitnim i neodgodivim slučajevima.
Nastavnici za vrijeme nastave ne smiju napuštati razredni odjel niti izlaziti iz učionica, osim i hitnim i neodgodivim slučajevima.

Članak 55.[/center]

Nastavnici i drugi djelatnici Škole ne smiju sudjelovati u neredu, svađi, međusobnom vrijeđanju učenika ili djelatnika Škole niti javno iskazivati nepovjerenje i omalovažavanje djelatnika Škole.

Članak 56.

Nastavnici i drugi djelatnici Škole dužni su razvijati i podržavati pozitivan odnos prema pravilima ponašanja propisanih ovim Pravilnikom o kućnom redu.
Nastavnici i drugi djelatnici Škole dužni su upozoriti učenike na kršenje odredbi ovog Pravilnika, a naročito zabraniti pušenje, konzumiranje alkohola i upotrebu ekslpozivnih sredstava, petardi i sl.

IV. PRAVA I OBVEZE RODITELJA/SKRBNIKA I DRUGIH POSJETITELJA ŠKOLE
Članak 57.

Roditelji posjećuju Školu radi prisustvovanja roditeljskim sastancima, sjednicama Vijeća roditelja, sjednicama Školskog odbora, individualne suradnje s razrednikom, predmetnim nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnateljem, te radi rješavanja administrativnih poslova u administraciji ili tajništvu Škole.

Članak 58.

Na početku školske godine razrednik saziva roditeljski sastanak i upoznaje roditelje s programom rada i organizacijom nastave.
Razgovor roditelja/skrbnika s predmetnim nastavnicima i ravnateljem dogovara razrednik.
Razrednik utvrđuje dan primanja roditelja radi individualnih razgovora o uspjehu i vladanju svakog pojedinog učenika.
Raspored primanja roditelja kod razrednika utvrđuje se na početku školske godine, uz mogućnost promjene tijekom školske godine.
Objavljuje se na oglasnoj ploči Škole i web stranicama Škole.

Članak 59.

Roditelji i drugi posjetitelji Škole dužni su se javiti portiru.
Roditelj ne može razgovarati s nastavnikom za vrijeme nastave, već isključivo za vrijeme velikog odmora ili slobodnog sata traženog nastavnika.

Članak 60.

Roditelji su obvezni prisustvovati roditeljskim sastancima koji se održavaju najmanje 4 puta godišnje i individualnim informacijama, po potrebi, a koji se održavaju u pravilu jednom tjedno, u za to unaprijed određeno vrijeme.
Raspored individualnih informacija objavljuje se na oglasnoj ploči u Školi i na web stranici Škole.
Iznimno u hitnim slučajevima roditelji mogu tražiti razrednika i izvan dogovorenog vremena za prijem roditelja.

Članak 61.

Roditelji su obvezni doći u Školu na poziv razrednika, ravnatelja ili administrativne službe, a eventualni izostanak pravovremeno opravdati.

Članak 62.

Radno vrijeme ravnatelja, pedagoga, tajnika, voditelja računovodstva i administratora je takvo da, u pravilu, obuhvaća smjenu nastave.

Članak 63.

Ravnatelj prima stranke tijekom čitavog radnog vremena, osim ako se nalazi na sjednici Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i sl. ili na nastavi u učionici.
Ako se radi o pedagoškim problemima, stranke prima pedagog Škole također tijekom čitavog radnog vremena, osim ako je spriječen nastavničkim obvezama.

Članak 64.

Tajnik, voditelj računovodstva i administrator primaju stranke radnim danom prema rasporedu radnog vremena za rad sa strankama.

Članak 65.

Radno vrijeme tehničkog osoblja i domara u jutarnjoj smjeni je od 7,00 do 14,00 sati, a u posljepodnevnoj od 13,00 do 20,00 sati.

V. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA REDA
1. Dežurni učenik u razrednom odjelu
Članak 66.

Učenici su dužni izvršavati obvezu dežurnog učenika u razrednom odjelu prema rasporedu razrednika.
Dežurni učenici u razrednom odjelu su, u pravilu, svaki tjedan po dvoje učenika koji se izmjenjuju prema abecednom redu i odlukom razrednika.

Članak 67.

Obveze i prava dežurnog učenika u razrednom odjelu su:
• izvješćuje predmetnog nastavnika o izostanku učenika sa sata;
• brine se za čistoću školske ploče i o pripremi nastavnih sredstava i pomagala;
• izvješćuje predmetnog nastavnika i/ili razrednika o nastalom ili zatečenom oštećenju nastavnog sredstva i pomagala, učionice i dr.;
• izvješćuje dežurnog nastavnika i/ili pedagoga o odsutnosti predmetnog nastavnika;
• vodi brigu o pravilnom korištenju namještaja učionice i urednom odžavanju učionice tijekom i nakon nastavnog sata;
• vodi brigu o čistoći i urednosti učionice;
• po završetku sata posljednji napušta učionicu nakon pregleda i uspostave reda u učionici;
• u slučaju preuzimanja učionice u neurednom stanju, o istom izvješćuje predmetnog nastavnika, razrednika, dežurnog nastavnika ili ravnatelja;
• nađene stvari predaje zaduženoj spremačici, pedagogu ili tajniku Škole.

2. Učenici zaduženi za nošenje razredne knjige

 

Članak 68.

Razrednik na početku školske godine određuje najmanje dvoje učenika za nošenje razredne knjige.
Razrednu knjigu učenici preuzimaju od predmetnog nastavnika nakon prvog, drugog, četvrtog i petog sata i predaju je predmetnom nastavniku na početku sljedećeg sata.

Članak 69.

Razrednu knjigu prije prvog školskog sata ili predsata predmetni nastavnik donosi iz zbornice u razredni odjel, te iza velikog odmora i nakon zadnjeg nastavnog sata vraća u zbornicu.

Članak 70.

Učenici zaduženi za nošenje razredne knjige, u pravilu, su učenici s odličnim/vrlo dobrim uspjehom i uzornim vladanjem.
U slučaju odsutnosti učenika zaduženih za nošenje razredne knjige, razrednik privremeno određuje druge učenike po istim načelima.

Članak 71.

Učenici zaduženi za nošenje razredne knjige dužni su:
• razrednu knjigu pravodobno predati predmetnom nastavniku;
• u slučaju neodržavanja sljedećeg nastavnog sata, razrednu knjigu predati pedagogu, a u odsutnosti pedagoga dežurnom nastavniku;
• čuvati razrednu knjigu od oštećenja ili uništenja.

Članak 72.

Učenici zaduženi za nošenje razredne knjige ne smiju:
• predati razrednu knjigu drugom učeniku;
• ostavljati razrednu knjigu u hodniku, holu, školskom dvorištu i sl.;
• upisivati u razrednu knjigu;
• prljati ili oštećivati razrednu knjigu.

Članak 73.

U slučaju eventualnog oštećenja, potpunog uništenja ili nestanka razredne knjige razrednik poduzima odgovarajuće postupke za izricanje odgojnih mjera u skladu sa Statutom škole.
U slučaju namjernog oštećenja razredne knjige, štetu naknađuje počinitelj oštećenja.
Ako se ne zna počinitelj štete ili se isti ne može utvrditi, štetu naknađuju zaduženi učenici ili cijeli razredni odjel prema odluci razrednika.

3. Dežurni nastavnik
Članak 74.

U cilju pravilnog odvijanja radnog dana u Školi se organizira i dežurstvo nastavnika.
Dežurstvo nastavnika organizira se zasebno u tri dijela zgrade: istočno krilo, zapadno
krilo školske zgrade te hol i školsko dvorište.
U svakom pojedinom dijelu može biti dežuran jedan ili dvoje nastavnika istovremeno.
Raspored dežurstava nastavnika utvrđuje ravnatelj škole.
S rasporedom nastavnici se upoznaju putem oglasne ploče u zbornici.

Članak 75.

Dežurni nastavnik dolazi na dužnost najkasnije 15 minuta prije početka nastave i dežurstvo mu traje do kraja nastavne smjene u kojoj dežura.
Za vrijeme nastave i odmora odgovoran je za čuvanje i održavanje reda u zgradi i dvorištu.

Članak 76.

Dežurni nastavnik ima sljedeća prava i obveze:
• jedan dan u tjednu, prema utvrđenom rasporedu, održava red u dijelu zgrade (dvorištu) u kojem je dežuran;
• provjerava čistoću učionica i hodnika te o uočenim neodstacima obavještava domara ili spremačicu;
• organizira zamjenu odsutnog nastavnika, ako nema pedagoga ili ravnatelja;
• ako dođe do potrebe za hitnom liječničkom intervencijom, u slučaju odsustva ravnatelja, tajnika ili pedagoga, organizira pružanje prve pomoći, poziva hitnu pomoć i obavještava roditelje učenika;
• vodi brigu o provođenju mjera zaštite na radu i zaštite od požara u skladu s općim aktima Škole;
• zalaže se za što uspješniju realizaciju programa zaštite čovjekova okoliša;
• obavlja i druge poslove u skladu s odlukama ravnatelja, Nastavničkog vijeća i Školskog odbora;
• organizira i kontrolira red i disciplinu učenika pri ulasku u Školu, prije početka nastave i za vrijeme malih odmora i velikog odmora;
• za vrijeme malih odmora u holu i hodnicima Škole upozorava učenike i ih na red i disciplinu;
• u slučaju oštećenja ili uništenja imovine Škole o istom upoznaje domara Škole i supotpisuje zapisnik o šteti kojeg sastavlja domar Škole, te o istom izvješćuju ravnatelja Škole.

VI. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ŠKOLI, ŠKOLSKOM DVORIŠTU I ŠKOLSKOM IGRALIŠTU
Članak 77.

Za čistoću, higijenu i estetski izgled školskih prostorija brine se čitava Škola, svi razredi, a održavanje čistoće spada u dužnost tehničkog osoblja, redara, dežurnih nastavnika i učenika.
Učenici se izričito upozoravaju da pri korištenju toaleta Škole paze na osnove higijenske i zdravstvene zaštite i pravila pristojnosti.

Članak 78.

Odmah nakon odlaska učenika iz pojedinih učionica spremačice kontroliraju stanje učionica i čiste ih u skladu s higijenskim propisima.
Pronađene stvari predaju se pedagogu ili tajniku Škole.
Pedagog objavljuje putem oglasne knjige pronađene stvari i vraća učenicima uz odgovarajuću potvrdu.

VII ČUVANJE ŠKOLSKE I OSOBNE IMOVINE
Članak 79.

Obveza je svih učenika i djelatnika Škole čuvati imovinu Škole (zgradu, opremu, namještaj, nastavna sredstva i pomagala) i svoju osobnu imovinu.
Nije dozvoljeno prljati zidove, šarati i oštećivati namještaj, razbijati prozore i drugu školsku imovinu, oštećivati i onečišćavati školsko igralište i školsko dvorište.

Članak 80.

Svaku uočenu štetu učenici i djelatnici Škole dužni su prijaviti dežurnom nastavniku.
Dežurni nastavnik odnosno razrednik dužan je ispitati okolnosti i utvrditi počinitelja štete te o istom izvjestiti ravnatelja ili tajnika Škole.
Tajnik i domar škole dužni su pregledati, utvrditi i procijeniti učinjenu štetu te o tome izvjestiti razrednika i ravnatelja Škole.
Razrednik izvješćuje počinitelja i roditelje /staratelje o visini počinjene štete i naknadi.

Članak 81.

Štete počinjene s namjerom ili krajnjom nepažnjom nadoknađuju se prema zapisnički utvrđenoj i procijenjenoj vrijednosti oštećenog predmeta od osobe koja je počinitelj štete, a u skladu s člancima 102. do 108. Pravilnika o radu Prometne škole.
Zapisnik o šteti sastavlja domar Škole, a supotpisuje dežurni nastavnik.

Članak 82.

Ako se radi o oštećenju u prostoru u kojem je boravio razredni odjel ili grupa učenika, a ne može se utvrditi počinitelj, šteta se nadoknađuje od svih učenika razrednog odjela ili skupine tako što se iznos štete podijeli na jednake dijelove.

Članak 83.

U slučaju nemogućnosti utvrđenja počinitelja štete kao pojedinca niti skupine počinitelja, odlukom Školskog odbora iznos štete se može naplatiti od svih učenika Škole tako što se isti podijeli na jednake dijelove.
Odluku o naplati štete na način opisan u prethodnom stavku ovog članka Školski odbor može donijeti na polugodištu i na kraju nastavne godine ili neposredno po otkrivenoj šteti.

Članak 84.

Visina štete utvrđuje se u visini tržišne cijene koštanja oštećene odnosno uništene školske imovine odnosno na temelju procijenjene visine štete ukoliko se ne može utvrditi tržišna cijena školske imovine.
Naknada štete može se izvršiti uplatom na žiro račun Škole ili kupnjom oštećenog predmeta ili na drugi primjeren način u dogovoru s tajnikom, razrednikom i ravnateljem škole.

Članak 85.

Ulazna vrata Škole moraju biti zatvorena ako nema nastave.
O otključavanju i zaključavanju Škole na početku i na kraju radnog dana te o čuvanju ključeva brine domar i spremačice.

VIII KAZNENE ODREDBE
Članak 86.

U slučaju nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika o kućnom redu primjenjuju se članci 132. do 147. Statuta Prometne škole o izricanju pedagoških mjera za učenike, a Zakon o radu i drugi opći akti Škole koji utvrđuju disciplinsku odgovornost zaposlenika u slučaju nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika od strane zaposlenika Škole.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 87.

Pravilnik o kućnom redu donosi Školski odbor.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Članak 88.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Članak 89.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu od 29. veljače 2000. godine i njegove izmjene i dopune od 25. veljače 2004.godine.