Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10,105/10, 80/11, 16/12, 86/12, 94/13) i članka 73. Statuta Prometne škole- pročišćeni tekst, u suradnji s Nastavničkom vijećem, Školski odbor Prometne škole na sjednici održanoj dana _______________ godine, donosi

E T I Č K I         K O D E K S
neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Prometnoj školi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom potiče se razumijevanje i prihvaćanje temeljnih načela moralno opravdanoga ponašanja, te njihova primjena u specifičnom kontekstu Prometne škole (u daljnjem tekstu; Škola), kao skup načela i standarda kojima se štite i promiču prava i slobode te obveze i odgovornosti ravnatelja, nastavnika i stručnih suradnika i ostalih radnika Škole.
Izrazi navedeni u ovom kodeksu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 2.

Ustavom Republike Hrvatske zajamčena su sva ljudska prava i slobode, a Škola specificira i implementira postojeća prava u ovaj Etički kodeks te se obvezuje i na ovaj način promicati ustavna prava i slobode svakog čovjeka.

III. TEMELJNA NAČELA

1. Načelo poštovanja ljudskog dostojanstva

Članak 3.

Škola svakom nastavniku, ostalim radnicima i učenicima mora osigurati uživanje svih ljudskih prava u samoj ustanovi, te prava zajamčena Ustavom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Svi nastavnici i ostali radnici trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima koja proizlaze iz njihova života, integriteta i dostojanstva.

2. Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 4.

Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti isključivši svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje.
Nitko ne smije zlouporabiti svoj autoritet i ne smije dopustiti da osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja, te etičkoga i profesionalnog obavljanja radnih obveza.
Vrednovanje razvoja učenikovih kompetencija i ponašanja provode nastavnici, razrednici i stručni suradnici transparentno, javno i kontinuirano, poštujući učenikovu osobnost i dajući svakom učeniku jednaku priliku.

3. Profesionalno ponašanje

Članak 5.

Od nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika očekuje se da pošteno, odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve svoje radne obveze u skladu s propisima i pravnim aktima Škole, svojim znanjem,obrazovanjem i radnim mjestom, te da u svojem djelovanju slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, ljubaznosti, dijaloga i tolerancije.
Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju poštovati pravila profesionalne i poslovne (službene) verbalne i neverbalne komunikacije isključivši svako isticanje privatnih i prijateljskih odnosa osobito na sjednicama Nastavničkih vijeća, sastancima stručnih aktiva i ostalim službenim sastancima i dogovorima.
Od svih nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika i ostalih radnika očekuje se aktivno sudjelovanje i osobni doprinos aktivnostima Škole koje jačaju njezin ugled u javnosti, te savjestan odnos prema imovini Škole, čuvanje okoliša i poticanje ekološke svijesti.
Nastavni proces i druge odgojno-obrazovne aktivnosti trebaju se odvijati u skladu s odgojno-obrazovnim ciljevima Škole te pedagoškim standardima.
Nastavnici, ravnatelj, stručni suradnici te, u skladu s propisima, i drugi radnici, imaju obvezu trajno se usavršavati.
Obveza svakog nastavnika, stručnog suradnika i ravnatelja Škole je čuvanje profesionalne tajne, osobito kad se radi o privatnosti učenika.
Rad svih radnika, njihovu stručnost, profesionalnost, sposobnost i rezultate rada mora se vrednovati objektivno i nepristrano.

Članak 6.

Neprihvatljivo je nedolično odijevanje koje kod drugoga izaziva nelagodu.
Odjeća svih zaposlenika u Školi, kao i onih koji u Školu ulaze treba biti čista, uredna i dolična.
Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju uvažavati spomenuto pravilo i biti uzorom ostalima, a posebno učenicima.

4. Poštovanje zakona i pravnih postupaka

Članak 7.

Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici moraju poštovati sve pravne propise i pravne postupke koji se tiču njihovih obveza u Školi sukladno Statutu Škole, Pravilniku o kućnom redu te Zakonu o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi,Zakonu o radu kao i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.
Škola ima obvezu osigurati uvjete nužne za upoznavanje radnika sa svim relevantnim pravilima koja se tiču njihovih obveza, te im osigurati jednaku mogućnost pritužbe i ravnopravan položaj u postupku ispitivanja povreda odredbi Etičkog kodeksa.

III. NEPRIHVATLJIVO PONAŠANJE

1. Diskriminacija

Članak 8.

U skladu s načelima ovoga Etičkog kodeksa, nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskome i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

2. Uznemiravanje

Članak 9.

Svaka vrsta uznemiravanja temeljena na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskome i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju smatra se nedopustivom.
Uznemiravanjem se smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički kao i stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i odgojno-obrazovnih okolnosti koji drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju.
Stanje intoksikacije alkoholom ili drugim sredstvima ne može se smatrati dodatnom okolnošću u slučajevima uznemiravanja jer i samo predstavlja kršenje Etičkoga kodeksa.

3. Spolno uznemiravanje

Članak 10.

Neprihvatljivo je svako spolno uznemiravanje. Spolno uznemiravanje je specifičan oblik uznemiravanja koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge osobe, a uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljivoga i uznemiravajućega materijala, te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.
Svaka osoba ima pravo prijaviti uznemiravanje koje je počinio nastavnik ili drugi radnik. Na osobu koja je odbila uznemiravanje ili prijavila takvu vrstu ponašanja ne smije se vršiti nikakav pritisak.

4. Rad pod utjecajem alkohola ili opijata

Članak 11.

Dolaženje na rad i rad pod utjecajem alkohola ili drugih opijata nedopustivo je ponašanje.
Stanje intoksikacije alkoholom ili drugim sredstvima ne može se smatrati olakotnom okolnošću u slučaju kršenja Etičkog kodeksa.

IV. PROFESIONALNA PRAVA I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju biti objektivni i nepristrani te ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u radu.
Ocjenjivanje profesionalnih kompetencija ne smije počivati na kriterijima koji nisu neposredno relevantni za obavljanu djelatnost ili profesionalne obveze.
Eventualna kritika rada kolege može biti predmet rasprave isključivo na sastancima stručnih aktiva i sjednicama Nastavničkog vijeća.

1. Načelo podučavanja

Članak 13.

Sljedeća načela definiraju profesionalna prava i odgovornosti nastavnika i stručnih
suradnika u njihovoj ulozi nastavnika:
– nastavnici,stručni suradnici i ravnatelj trebaju osigurati sustavan način podučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni ,tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
– nastavnici,stručni suradnici i ravnatelj trebaju odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, osposobiti ih za poštovanje različitosti i tolerancije te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
– nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj trebaju osiguravati učenicima ocjenjivanje koje je valjano, otvoreno, pravedno i objektivno te pravodobno,
– nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj ne smiju iskorištavati učenike i vrijeđati njihovo ljudsko dostojanstvo, te uznemiravati ih i zastrašivati po bilo kojoj osnovi ( verbalno ili neverbalno),
– nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj u radu trebaju poštovati obrazovne ciljeve, strategije i pedagoške standarde, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planovima i programima i državnim pedagoškim standardom,
– nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj trebaju poštovati dignitet svojih kolega i u suradnji s njima raditi u interesu napredovanja učenika,
– nastavnici ,stručni suradnici ravnatelj ne smiju raspravljati o radu i ugledu kolege s učenicima osobito u negativnom kontekstu te direktno ili indirektno vrijeđati stručni rad kolege vezano uz nastavne ili izvannastavne aktivnosti.

2. Primanje darova i drugih dobara

Članak 14.

Obveza je Škole, nastavnika,stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih radnika otklanjati svaki pokušaj korupcije.
Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici, ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove, bilo za sebe ili neku drugu osobu za koju postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost i ispunjavanje i poštovanje profesionalnih prava i dužnosti.

5. Sukob interesa

Članak 15.

Svi nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju izbjegavati sukob interesa koji može biti uzrokovan obiteljskim odnosima, bliskim prijateljstvom, antagonizmom i sl.

6. Transparentnost i tajnost

Članak 16.

Škola podupire i promiče transparentnost u propisima i njihovom djelovanju kao jednu od temeljnih vrijednosti.
Svi nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici koji temeljem svog radnog mjesta raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka.

7. Javno nastupanje i odgovornost prema Školi

Članak 17.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima radnici predstavljaju Školu očekuje se postupanje u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima, čuvanje osobnog ugleda, dostojanstva i ugleda drugih radnika i Škole.
Nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici mogu predstavljati Školu samo uz odobrenje ravnatelja Škole.
Nije prihvatljivo da nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici objavljuju poruke, slike, videoisječke i druge sadržaje kojima narušavaju ugled Škole i nastavničke profesije.
Dijeljenje i objavljivanje sadržaja vezanih uz Školu putem Interneta i drugih medija dozvoljeno je samo uz odobrenje ravnatelja Škole.
Nastavnici, stručni suradnici, ravnatelj i ostali radnici trebaju skrbiti o dobrobiti Škole, a u svojem ponašanju na javnom mjestu u svakom trenutku moraju voditi računa o osobnom dostojanstvu i dostojanstvu drugih.

V. PRITUŽBE NA NEPOŠTOVANJE ETIČKOGA KODEKSA

Članak 18.

Svi nastavnici, stručni suradnici, drugi radnici te učenici i roditelji učenika i druge osobe, mogu se pisanim putem ili osobno obratiti ravnatelju Škole i ukazati na ponašanje koje smatraju protivnim odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
Ako se pritužba odnosi na ponašanje ravnatelja ona se podnosi Školskom odboru.
Pritužbe razmatra ravnatelj Škole odnosno Školski odbor.
Odgovor na pritužbu daje se u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana službenoga podnošenja pritužbe.
Ravnatelj odnosno Školski odbor imenuje Etičko povjerenstvo od tri člana koje će ispitati sve okolnosti u vezi s pritužbom.
Prije davanja odgovora, ravnatelj Škole, odnosno Školski odbor, zatražit će očitovanje osobe protiv koje je upućena pritužba.
Ravnatelj Škole, odnosno Školski odbor može, po potrebi, pokrenuti postupak zbog povrede radne obveze utvrđene zakonom, Pravilnikom o radu Škole ili drugim propisom.
Na odluku ravnatelja, odnosno Školskog odbora, osoba protiv koje je pokrenut postupak ima pravo izjaviti žalbu u skladu sa Statutom i općim aktima Škole.

VI. UPOZNAVANJE RADNIKA S ETIČKIM KODEKSOM

Članak 19.

Svi radnici koji su na dan stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa u radnom odnosu u Školi, dužni su se pridržavati odredaba ovoga Etičkog kodeksa.
Ravnatelj Škole ili po njemu ovlaštena osoba, dužna je sve zaposlene sudionike u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu i druge radnike upoznati s odredbama ovoga Etičkog kodeksa, prilikom zasnivanja radnog odnosa, prije potpisivanja ugovora o radu.

VII. JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA

Članak 20.

Etički kodeks ističe se na vidnome mjestu u Školi, a objavljuje se i na mrežnim stranicama Škole.
S Etičkim kodeksom bit će upoznati svi učenici, roditelji, radnici Škole i sve osobe zainteresirane za rad Škole.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Izmjene i dopune ovog Etičkog kodeksa provode se na način i u postupku utvrđenom za njegovo donošenje.
Etički kodeks stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.