User name: Password: Zapamti me? [Registracija] [Izgubljena lozinka?]

Dodao: mdragicevic   Datum: 14-02-2008 09:10


Članak 74.


Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Odlukom Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Školski odbor je obvezan nakon dobivene suglasnosti za imenovanje ravnatelja u roku od petnaest dana od dana isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka donijeti odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražio prethodnu suglasnost.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Radničkog vijeća odnosno skupa radnika na sjednicama su obvezni zastupati i iznositi stajališta tijela koje ih je imenovalo ili izabralo u Školski odbor.
Stajališta iz stavka 6. ovog članka donose se na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika tajnim glasovanjem, o čemu se pisani zaključak dostavlja Školskom odboru.
Za provođenje postupka glasovanja radi donošenja stajališta, tijela iz stavka 6. imenuju Povjerenstvo od tri člana.


Članak 75.


Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:
   1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
            a) sveučilišni diplomski studij ili
            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
            c) specijalistički diplomski studij;
   2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
   3) najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Ravnatelj školske ustanove, uz uvjete iz prethodnog stavka ovog članka mora imati i licenciju za rad ravnatelja.


Članak 76.


Osoba zatečena na dužnosti ravnatelja na dan 30. prosinca 2014. godine, koja je imenovana za ravnatelja školske ustanove nakon 24. srpnja 2010. godine, odnosno nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92/10) nastavit će obnašati tu dužnost do isteka mandata, osim u slučaju kada joj prije isteka mandata ugovor o radu ravnatelja prestaje sukladno članku 92. stavak 1. točka 3. ovog Statuta, odnosno na kraju školske godine u kojoj je navršila šezdesetpet godina života i petnaest godina mirovinskog staža.
Osoba iz stavka 1. ovog članka kojoj je istekao mandat, ima pravo biti prijavljena uredu državne uprave iz članka 107. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba, te joj ne pripada niti jedno drugo pravo osnovom prestanka ugovora o radu na temelju ovog Zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora.


Članak 77.


Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da bude dostupan svim zainteresiranim kandidatima na području Republike Hrvatske.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku «za natječaj-ne otvarati», rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjavanju uvjeta koje kandidat treba dostaviti uz prijavu.


Članak 78.


Zaprimljene prijave kandidata za ravnatelja Škole, Škola urudžbira neotvorene.
Predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Nakon otvaranja ponuda Školski odbor utvrđuje:
   - koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja,
   - da li su prijave dostavljene u propisanom roku,
   - jesu li prijave potpune.
Nakon toga Školski odbor sastavlja izbornu listu.
S kandidatima s izborne liste Školski odbor može obaviti razgovor, o čemu se vodi poseban zapisnik.
Ako je predsjednik Školskog odbora kandidat za ravnatelja, sjednice Školskog odbora na kojima se raspravlja i izabire ravnatelja vodi njegov zamjenik.


Članak 79.


Predsjednik Školskog odbora utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.


Članak 80.


U roku od osam (8) dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku, sazivaju se sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skup radnika.
Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi stariji član Školskog odbora iz Nastavničkog vijeća, sjednicu Vijeća roditelja vodi predstavnik Vijeća roditelja, a skup radnika član Školskog odbora izabran od radničkog vijeća odnosno skupa radnika.
U slučaju nemogućnosti da osobe iz stavka 2. ovog članka vode sjednicu, Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja, odnosno skup radnika biraju predsjedavatelja sjednice.
Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i na skupu radnika nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja Škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u propisanom roku.
Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika tajno glasuju o kandidatima za ravnatelja Škole iz stavka 4. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja Školskom odboru.
Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika.
Zaključci tijela iz stavka 5. ovog članka obvezuju članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski odbor.


Članak 81.


Na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika bira se Povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.
Članom Povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.
Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj upotrijebljenih glasačkih listića mora biti jednak broju članova tijela na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.
Svaki član nazočan na sjednici Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata za kojeg glasuje.
Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.


Članak 82.


Nakon obavljenog glasovanja Povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja između svih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.
Glasovanje se mora ponoviti i u slučaju ako Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja ili skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.
Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 80. stavak 5. ovog Statuta.

Članak 83.


Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.


Članak 84.


Za ravnatelja Škole izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Školskog odbora te će se za njega zatražiti prethodna suglasnost ministra.
Nakon dobijene suglasnosti Školski odbor donosi odluku o imenovanju kandidata za ravnatelja za kojeg je zatražena prethodna suglasnost.
U slučaju kada se glasovanje provodi samo o jednom kandidatu, a isti nije dobio potrebnu većinu glasova, odnosno u slučaju kada se glasovanje provodi o više kandidata od kojih niti jedan nije dobio potrebnu većinu glasova, natječajni postupak se ponavlja.


Članak 85.


Ako Školski odbor prema natječajnom postupku određenom ovim Statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.
Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na određeno vrijeme za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.
Ako osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj je zaposlena, na njezin će zahtjev ugovor o radu mirovati za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja.


Članak 86.


Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.


Članak 87.


Školski odbor dužan je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju ravnatelja zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
O tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.


Članak 88.


Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o radu na rok od 5 (pet) godina u punom radnom vremenu.
Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove nastavnika, odnosno stručnog suradnika u školskoj ustanovi, na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.
Osoba iz prethodnog stavka ima se pravo vratiti na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radila ako se na te poslove vrati u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj radni odnos prestaje.
Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, osobi iz stavka 2. ovog članka, nakon povratka na rad, razdoblje mirovanja ugovora o radu ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.
Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.


Članak 89.


Ravnatelj uz poslove na koje je ovlašten temeljem Zakona i provedbenih propisa obavlja i sljedeće poslove:
   - organizira i vodi poslovanje Škole,
   - predstavlja i zastupa Školu,
   - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
   - zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
   - odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
   - predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
   - predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
   - sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
   - obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili općem aktu,
   - izdaje rješenja o radnim obvezama nastavnika i radne naloge ostalim radnicima,
   - imenuje razrednike,
   - izvješćuje osnivača o nemogućnosti utemeljenja Školskog odbora,
   - izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Nastavničkog vijeća,
   - saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
   - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno zakonskim odredbama,
   - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana, a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana,
   - predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojeg postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost,
   - u suradnji s Nastavničkim vijećem, a nakon pribavljenog mišljenja Vijeća roditelja predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
   - poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
   - surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
   - nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e   -maticu,
   - upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
   - izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
   - saziva i predsjedava sjednicama Nastavničkog vijeća,
   - posjećuje nastavu i druge oblike odgojno   -obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
   - zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine (osim nekretnine) vrijednosti do 20.000,00 kuna samostalno, od 20.000,00 kuna do 90.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora,a preko te vrijednosti uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača.
   - zaključuje, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača, ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
   - zaključuje ugovore o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka javne nabave) vrijednosti do 90.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, a preko te vrijednosti uz prethodnu suglasnost osnivača,
   - izriče pedagošku mjeru isključenja iz škole,
   - odlučuje o žalbama na izrečene pedagoške mjere odgojno   -obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka i mjere opomene pred isključenje,
   - obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom nisu ovlaštena druga tijela Škole.


Članak 90.


Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanja poslova važnih za djelatnost Škole.


Članak 91.


Ravnatelja školske ustanove, u slučaju spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda Nastavničkog vijeća.
Osobu iz prethodnog stavka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata za osobu koja zamjenjuje ravnatelja predlaže Školski odbor.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova osobe koja zamjenjuje ravnatelja.
Odluku o izboru osobe koja zamjenjuje ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
O imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja izvješćuje se osnivač u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja Škole.


Članak 92.


Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:
   1. smrću ravnatelja,
   2. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme,
   3. na kraju školske godine u kojoj ravnatelj Škole navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža,
   4. sporazumom ravnatelja i školske ustanove,
   5. dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti,
   6. otkazom školske ustanove.


Članak 93.


Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole, te ako su se stekli uvjeti propisani Zakonom o ustanovama:
   - ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu
   - ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
   - ako ravnatelj ne postupa po propisima i općim aktima Škole ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
   - ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.
Ako se ravnatelj Škole razrješuje iz razloga navedenih u stavku 1. alineja 1. ovog članka, Škola će s ravnateljem zaključiti sporazum o prestanku ugovora o radu.
Sporazum iz prethodnog stavka mora biti zaključen u pisanom obliku.
Ako se ravnatelj Škole razrješuje iz razloga navedenih u stavku 1. alineji 3. i 4. ovog članka, Škola će ravnatelju otkazati ugovor o radu.
Ravnatelju Škole kojem Škola otkaže ugovor o radu pripada otkazni rok u trajanju od mjesec dana.
Otkaz iz prethodnog stavka mora imati pisani oblik.
Otkaz mora biti dostavljen drugoj strani.
Protiv otkaza ugovora o radu ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava samo ako je tužbom zatražio sudsku zaštitu prava protiv odluke o razrješenju prema Zakonu o ustanovama.
Tužba iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se nadležnom sudu u roku od trideset dana od dana primitka odluke o otkazu.
Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra znanosti, obrazovanja i športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti ministar.


Članak 94.


Kad Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, prije donošenja odluke o razrješenju zatražit će od ravnatelja da se u roku od 3 (tri) dana pismeno očituje o razlozima za razrješenje.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz prethodnog stavka, Školski će odbor, tajnim glasovanjem, o razrješenju ravnatelja odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga za razrješenje.


Članak 95.


Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 93. ovog Statuta.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.


Članak 96.


U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski će odbor imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova nastavnika i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.


Članak 97.


Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog voditelja ne može biti ponovno imenovan za ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja Škole slijedećih 10 godina.