User name: Password: Zapamti me? [Registracija] [Izgubljena lozinka?]

Dodao: mdragicevic   Datum: 14-02-2008 09:10


Članak 59.


Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole.
Ravnatelja imenuje Školski odbor uz prethodnu suglasnost ministra.
Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.
Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak izbora ravnatelja se ponavlja.


Članak 60.


Ravnatelj se imenuje na pet godina i može biti ponovno imenovan.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Članak 61.


Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Školski odbor 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da bude dostupan svim zainteresiranim kandidatima na području Republike Hrvatske.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok za podnošenje prijava na natječaj koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana od dana objave natječaja uz obveznu naznaku «za natječaj-ne otvarati», rok u kojem se kandidati izvješćuju o izboru, a koji ne može biti dulji od 45 (četrdeset i pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, te dokazi o ispunjavanju uvjeta koje kandidat treba dostaviti uz prijavu.


Članak 62.


Zaprimljene prijave kandidata za ravnatelja Škole, Škola urudžbira neotvorene.
Predsjednik Školskog odbora ih otvara na sjednici Školskog odbora.
Nakon otvaranja ponuda Školski odbor utvrđuje:
- koji kandidati ispunjavaju uvjete natječaja,
- da li su prijave dostavljene u propisanom roku,
- jesu li prijave potpune.
Nakon toga Školski odbor sastavlja izbornu listu.
S kandidatima s izborne liste Školski odbor može, prije započinjanja postupka glasovanja, obaviti razgovore, o čemu se vodi poseban zapisnik.
Ukoliko je član Školskog odbora jedan od kandidata za ravnatelja škole, tada on ne sudjeluje u raspravi i postupku izbora ravnatelja. Ako je predsjednik Školskog odbora kandidat za ravnatelja, sjednice Školskog odbora na kojima se raspravlja i izabire ravnatelja vodi njegov zamjenik.


Članak 63.


Predsjednik Školskog odbora utvrđuje abecednim redom izbornu listu kandidata za izbor ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.


Članak 64.


Glasovanje o kandidatima s izborne liste je tajno.
O izboru ravnatelja Škole vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik Škole ili druga osoba koju odredi Školski odbor.


Članak 65.


Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Školskog odbora uz nazočnost članova Školskog odbora prebrojava glasove.
Za ravnatelja Škole izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Školskog odbora.
U slučaju da se provodi glasovanje samo o jednom kandidatu, a isti nije dobio potrebnu većinu glasova, natječajni postupak se ponavlja.
Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije niti jedan kandidat ponovit će se glasovanje između dva kandidata s najvećim brojem glasova. Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, natječajni se postupak ponavlja.


Članak 66.


Ako Školski odbor prema natječajnom postupku određenom ovim Statutom ne imenuje ravnatelja, imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja.
Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika odnosno stručnog suradnika.
Glasovanje za vršitelja dužnosti ravnatelja obavlja se tajnim glasovanjem.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.


Članak 67.


Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može biti imenovana osoba kojoj je ministar uskratio suglasnost u postupku imenovanja ravnatelja Škole.


Članak 68.


Školski odbor dužan je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju ravnatelja zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.
O tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.


Članak 69.


Odlukom o imenovanju ravnatelja Školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad te druga pitanja u svezi s njegovim pravima i obvezama.
S imenovanim ravnateljem predsjednik Školskog odbora sklapa ugovor o pravima i dužnostima na rok od 5 (pet) godina u punom radnom vremenu.
Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme za poslove nastavnika, odnosno stručno suradnika u školskoj ustanovi, na njegov će zahtjev ugovor o radu mirovati do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.
Osoba iz prethodnog članka ima se pravo vratiti na rad u školsku ustanovu u kojoj je prethodno radila ako se na te poslove vrati u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj radni odnos prestaje.
Ako je za stjecanje određenih prava važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, osobi iz stavka 2. ovog članka, nakon povratka na rad, razdoblje mirovanja ugovora o radu ubraja se u neprekinuto trajanje radnog odnosa.
Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj ugovor o radu miruje zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.
Odredbe ovog članka stupaju na snagu sukladno čl. 159. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a do njihovog stupanja na snagu ima se postupati sukladno članku 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Članak 70.


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene u članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.


Članak 71.


Ravnatelj uz poslove na koje je ovlašten temeljem Zakona i provedbenih propisa obavlja i slijedeće poslove:
  - organizira i vodi poslovanje Škole,
  - predstavlja i zastupa Školu,
  - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
  - zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
  - odgovoran je za zakonitost rada Škole i stručni rad Škole,
  - predlaže opće akte Škole Školskom odboru,
  - predlaže Školskom odboru financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun,
  - sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja,
  - obustavlja izvršenje odluka kolegijalnih tijela za koje smatra da nisu utemeljene na zakonu, podzakonskom ili općem aktu,
  - izdaje rješenja o radnim obvezama nastavnika i radne naloge ostalim radnicima,
  - imenuje razrednike,
  - izvješćuje osnivača o nemogućnosti utemeljenja Školskog odbora,
  - izvršava odluke i zaključke osnivača, Školskog odbora i Nastavničkog vijeća,
  - saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i Vijeća roditelja,
  - odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uz prethodnu suglasnost Školskog odbora sukladno zakonskim odredbama,
  - odlučuje o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi propisani način, ali ne dulja od 60 dana,
  - sklapa ugovor o radu bez natječaja s osobom kojoj je na temelju rješenja ministra odobreno zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme sukladno članku 105. stavak 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  - predlaže Školskom odboru donošenje odluke o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojeg postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost,
  - u suradnji s Nastavničkim vijećem predlaže Školskom odboru donošenje školskog kurikuluma,
  - poduzima zakonske mjere zbog neizvršavanja poslova ili neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
  - surađuje s nadležnim tijelima i ustanovama te roditeljima i učenicima,
  - nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u e-maticu,
  - upućuje radnike na redovite liječničke preglede,
  - izvješćuje Školski odbor i osnivača o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog nadzora,
  - saziva i predsjedava sjednicama Nastavničkog vijeća,
  - posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
  - zaključuje ugovore o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine (osim nekretnine) vrijednosti do 20.000,00 kuna samostalno, od 20.000,00 kuna do 90.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora,a preko te vrijednosti uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača.
  - zaključuje, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora i osnivača, ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,
  - zaključuje ugovore o izvođenju investicijskih radova (temeljem provedenih postupaka javne nabave) vrijednosti do 90.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, a preko te vrijednosti uz prethodnu suglasnost osnivača,
  - izriče pedagošku mjeru isključenja iz škole,
  - odlučuje o žalbama na izrečene pedagoške mjere odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka i mjere opomene pred isključenje,
  - obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima Škole te poslove za koje izrijekom nisu ovlaštena druga tijela Škole.Članak 72.


Ravnatelj je samostalan u radu, a odgovoran je Školskom odboru i osnivaču sukladno zakonskim odredbama.
Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanja poslova važnih za djelatnost Škole.


Članak 73.


Ravnatelja školske ustanove, u slučaju spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba iz reda Nastavničkog vijeća.
Osobu iz prethodnog stavka određuje Školski odbor na prijedlog ravnatelja.
U slučaju spriječenosti ravnatelja (iznenadna bolest, nezgoda i sl.) kandidata za zamjenika ravnatelja predlaže Školski odbor.
Predloženi kandidat treba biti suglasan s kandidiranjem te obavljanjem poslova zamjenika ravnatelja.
Odluku o izboru zamjenika ravnatelja Školski odbor donosi javnim glasovanjem.
Zamjenik ravnatelja ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.
O imenovanju zamjenika ravnatelja izvješćuje se osnivač u roku od 5 dana od dana donošenja odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Škole.


Članak 74.


Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole, te ako su se stekli uvjeti propisani Zakonom o ustanovama:
  - ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu
  - ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
  - ako ravnatelj ne postupa po propisima i općim aktima Škole ili neosnovano ne izvršava odluke Školskog odbora ili postupa protivno njima,
  - ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči školi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Škole.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Ako Školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a povjerenstvo Ministarstva procijeni da je prijedlog opravdan, ravnatelja će razriješiti ministar.


Članak 75.


Kad Školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, prije donošenja odluke o razrješenju zatražit će od ravnatelja da se u roku od 3 (tri) dana pismeno očituje o razlozima za razrješenje.
Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz prethodnog stavka, Školski će odbor, tajnim glasovanjem, o razrješenju ravnatelja odlučiti u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga za razrješenje.


Članak 76.


Protiv odluke o razrješenju ravnatelj koji je razriješen ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani člankom 73. ovog Statuta.
Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješenju.


Članak 77.


U slučaju razrješenja ravnatelja Škole Školski će odbor imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova nastavnika i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisat će se natječaj za izbor ravnatelja.


Članak 78.


Ravnatelj koji je razriješen prije isteka mandata jer nije ispunjavao obveze poslovodnog ili stručnog voditelja ne može biti ponovno imenovan za ravnatelja niti vršitelja dužnosti ravnatelja Škole slijedećih 10 godina.