User name: Password: Zapamti me? [Registracija] [Izgubljena lozinka?]
PITANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA
Dodao: vpalaic   Datum: 14-04-2008 22:13


PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2007./2008.

A. PISCI I DJELA

1. DANTE ALIGHIERI
2. MARKO MARULIĆ
3. MARIN DRŽIĆ
4. WILLIAM SHAPESPEARE
5. MIQUEL CERVANTES
6. TORQUATO TASSO
7. IVAN GUNDULIĆ
8. MOLIERE
9. J.W.GOETHE
10. IVAN MAŽURANIĆ
11. H.DE BALZAC
12. F.M. DOSTOJEVSKI
13. AUGUST ŠENOA
14. ANTE KOVAČIĆ
15. VJENCESLAV NOVAK
16. S.S. KANJČEVIĆ
17. CHARLES BAUDELAIRE
18. A.G. MATOŠ
19. VLADIMIR VIDRIĆ
20. DINKO ŠIMUNOVIĆ
21. MILAN BEGOVIĆ
22. MARCEL PROUST
23. SERGEJ JESENJIN
24. ALBERT CAMUS
25. A.B. ŠIMIĆ
26. MIROSLAV KRLEŽA (novele i romani)
27. MIROSLAV KRLEŽA (drame)
28. TIN UJEVIĆ
29. DOBRIŠA CESARIĆ
30. DRAGUTIN TADIJANOVIĆ
31. BERTOLD BRECHT
32. RANKO MARINKOVIĆ
33. JOSIP PUPAČIĆ
34. SLAVKO MIHALIĆ
35. IVAN SLAMNIG
36. IVAN ARALICA
37. IVO BREŠAN
B. TEORIJA I POVIJEST KNJIŽEVNOSTI

1. KNJIŽEVNOST (definicija i podjela)
2. LIRIKA (pojam, definicija, podjela)
3. EPIKA (pojam, definicija, podjela)
4. ROMAN (pojam, podjela)
5. DRAMA (definicija, podjela)
6. TRAGEDIJA (pojam i značajke)
7. KOMEDIJA (pojam, značajke, podjela)
8. DISKURZIVNI KNJIŽEVNI OBLICI
9. ANTIČKA GRČKA I RIMSKA KNJIŽEVNOST
10. KNJIŽEVNOST SREDNJEG VIJEKA (evropska)
11. HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST
12. POČETAK PISMENOSTI U HRVATA (starocrkveno slavenski jezik i
glagoljica)
13. HRVATSKI SREDNJOVJEKOVNI SPOMENICI PISMENOSTI
14. PREDRENESANSNO RAZDOBLJE U KNJIŽEVNOSTI
15. RENESANSA U EVROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI
16. RENESANSA U HRVASKOJ KNJIŽEVNOSTI
17. KNJIŽEVNOST BAROKA I KLASICIZMA
18. PROSVJETITELJSTVO U EROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI
19. PROSVJETITELJSTVO U HRVASKOJ KNJIŽEVNOSSTI
20. ROMANTIZAM (epoha, pravac, stil)
21. HRVATSKI NARODNI KNJIŽEVNI PREPOROD
22. PROTOREALIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
23. REALIZAM (epoha, pravc, stil)
24. NATURALIZAM
25. REALIZAM U HRVASKOJ KNJIŽEVNOST
26. MODERNIZAM
27. MODERNA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
28. FUTURIZAM
29. EKSPRESIONIZAM
30. NADREALIZAM
31. SOC. REALIZAM
32. TEATAR APSURDA (antidrama)
33. EPSKI TEATAR
34. HRVASKA KNJIŽEVNOST OD 1929. GOD. DO 1952. GOD.
35. DRUGA MODERNA U HRVASKOJ KNJIŽEVNOSTI
36. SUVEMENA HRVATSKA KNJIŽEVNOST
C. JEZIK

1. JEZIK, GOVORNO PRIOPĆENJE
2. FONEM, ALOFON
3. FONETSKA I FONOLOŠKA SVOJSTVA GLASOVA (fonetika i fonologija)
4. RAZDIOBA GLASOVA PO OTVORENOSTI
5. RAZDIOBA ZATVORNIKA PO MJESTU TVORBE
6. GRAFEM, GRAFEMATIKA, PRAVOPIS, PRAVOGOVOR
7. ASIMILACIJA GLASOVA PO ZVUČNOSTI I MJESTU TVORBE
8. PALATALIZACIJA, SIBILARIZACIJA I JOTACIJA
9. NAGLASNI (akcentski) SUSSTAV HRVATSKOGA KNJIŽVNOG JEZIKA
10. JEZIK I PISMO HRVATSKIH SPOMNIKA PISMENOSTI OD POČETKA
PISMENOSTI DO KRAJA XV. ST.
11. MORFOLOGIJA, MORFEM
12. VRSTE MORFEMA
13. RIJEČI I VRSTE RIJEČI
14. IMENICE (gramatička obilježja i vrste)
15. PRIDJEVI (podjela i promjena)
16. ZAMJENICE (podjela i promjena)
17. GLAGOLI (po značenju, vidu i predmetu radnje)
18. JEDNOSTAVNI GLAGOLSKI OBLICI
19. SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI
20. HRVATSKI JEZIK OD XVI. DO KRAJA XVIII. st.
21. SINTAKSA I SINTAKTIČKE JEDINICE
22. RČENICA (definicija i gramatička svojstva rečenice)
23. ČLANOVI REČENIČNOG USTROJSTVA
24. REČENICE PO SASTAVU
25. NEZAVISNO SLOŽNE REČENICE (sastavne i suprotne)
26. NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE (rastavne i isključne)
27. ZAVISNO SLOŽENE REČENICE (predikatne i atributne)
28. ZAVISNO SLOŽENE REČENICE (subjektne i objektne)
29. HVATSKI JEZIK U XIX. ST.
30. LEKSIKOLOGIJA I LEKSEM
31. SINONIMIJA, SINONIMI – VRSTE
32. HOMONIMIJA I HOMONIMI – VRSTE
33. VREMENSKA RASLOJENOST LEKSIKA ( podjela i vrste )
34. FUNKCIONALNA RASLOJENOST JEZIKA
35. FRAZEOLOGIJA (frazemi - podjela)
36. LEKSIKOGRAFIJA (definicija, rječnici)
37. HRVATSKI JEZIK U XX. st.